Interim-Management

Als interim-manager in de zorgsector werk ik vanuit een holistische visie die gericht is op het verbinden van mensen, het toepassen van de menselijke maat en het handelen vanuit de bedoeling. Mijn doel is om een zorgomgeving te creëren waarin iedereen kan meedoen in de samenleving. Ik zet mijn sterke punten in crisismanagement, verbinding leggen en menselijke maat bewaken in om de zorgkwaliteit en de tevredenheid van alle betrokkenen te verbeteren, in lijn met de visie, missie, strategie en kernwaarden van de organisatie.

Visie, Missie, Strategie en Kernwaarden van de organisatie: Ik stem mijn interim-managementbenadering af op de visie, missie, strategie en kernwaarden van de organisatie waarvoor ik werk. Zo zorg ik voor consistentie en congruentie in al mijn activiteiten. Ik zet me in om de doelstellingen van de organisatie te realiseren, bij te dragen aan haar grotere missie in de zorgsector en een duurzame samenleving, waarin zorgzame gemeenschappen een belangrijke rol spelen.

Crisismanagement: Ik kan effectief reageren op onverwachte situaties, waarbij ik altijd de veiligheid en het welzijn van cliënten en medewerkers voorop stel. Vanuit een organisatorisch perspectief heb ik ervaring om noodsituaties te beoordelen, analyseren en voorkomen. Ik blijf kalm onder druk, neem snel beslissingen en coördineer de juiste acties om de crisis te beheersen en de zorgcontinuïteit te waarborgen.

Innovatief handelen: Als manager in de zorg stimuleer ik een proces van voortdurende vernieuwing en verbetering, vanuit het uitgangspunt van de zorgvrager en de zorgmedewerker. Ik geef leiding aan de teams gericht op het zien en benutten van de kansen en uitdagingen in de zorgsector en de samenleving.

Verbinding leggen tussen mensen: Ik hecht veel waarde aan het creëren van een ondersteunende werkomgeving waarin open communicatie en samenwerking worden gestimuleerd. Ik leg verbindingen tussen mensen, zowel binnen de organisatie als met externe stakeholders, om gemeenschappelijke doelen te bereiken en een positieve werkcultuur te bevorderen. Dit komt het welzijn van zorgvragers en hun naasten ten goede. Ik ondersteun ook de ontwikkeling van zorgzame gemeenschappen, waarin zorgvragers actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

Bewaken van de menselijke maat: Ik let erop dat beslissingen en processen in de zorgsector eenvoudig en begrijpelijk zijn, ondanks de complexe regelgeving en bureaucratie waarmee de sector vaak wordt geconfronteerd. Ik zorg voor persoonlijke aandacht en zorg voor mensen en hun naasten. Ik respecteer hun regie en keuzevrijheid over hun leven.

Handelen vanuit de bedoeling: Ik zorg ervoor dat al mijn activiteiten en beslissingen in lijn zijn met de intentie van onze zorgverlening: het verbeteren van de zorg en het welzijn van zorgvragers. Ik verminder overbodige bureaucratie en zorg ervoor dat mijn werk de bedoeling dient, in plaats van te worden gehinderd door onnodige procedures. Ik werk samen met zorgvragers, hun naasten, professionals en maatschappelijke partners om de best passende zorg te bieden.

Kwaliteitsverbetering: Ik streef ernaar om de zorgsector voortdurend te verbeteren en te innoveren. Ik identificeer knelpunten en implementeer verbeteringen in de zorgprocessen om de kwaliteit te waarborgen. Ik maak gebruik van kennis en onderzoek om de zorg te verrijken en te vernieuwen.

Efficiëntie en kostenbeheersing: Ik probeer de efficiëntie te verhogen en de kosten te beheersen zonder concessies te doen aan de kwaliteit van zorg. Ik optimaliseer processen, verminder verspilling en zoek naar duurzame oplossingen. Ik maak ook gebruik van digitale technologie om de zorg te ondersteunen en te verbeteren.

Strategische planning en ontwikkeling: Ik help organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van duidelijke strategische plannen om de toekomst van de zorgorganisatie vorm te geven.


Top