Bestuurlijk Advies

Als bestuurlijk adviseur voor de raad van bestuur en raad van toezicht in de zorgsector, koester ik een holistische benadering van governance en toezicht. Mijn visie is geworteld in de governancecode zorg 2022, de cruciale rol van compliance in de zorgsector en het principe van “handelen vanuit de bedoeling.”

Mijn visie omvat de volgende essentiële elementen:

Governance en Compliance: Governance en compliance zijn de ruggengraat van een gezonde en effectieve zorgorganisatie. Door de governancecode zorg 2022 te omarmen, waarborg ik dat onze organisatie voldoet aan de hoogste normen van integriteit, transparantie en goed bestuur. Het naleven van wet- en regelgeving is van vitaal belang om het vertrouwen van alle stakeholders te behouden.

Besturingsvisie en Visie op Toezichthouden: De besturingsvisie en visie op toezichthouden zijn de kompasnaalden die de koers uitzetten voor de manier waarop we onze organisatie besturen en toezicht houden. Als bewaker van deze visies zorg ik ervoor dat ze niet slechts op papier bestaan, maar daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht en voortdurend worden geëvalueerd. Zo waarborgen we dat beslissingen en acties consistent zijn met deze richtlijnen, wat bijdraagt aan effectieve governance en de verwezenlijking van onze doelen.

Handelen vanuit de Bedoeling: Het principe van “handelen vanuit de bedoeling” onderstreept dat al onze inspanningen gericht moeten zijn op de intentie van onze zorgverlening: het verbeteren van de zorg en het welzijn van patiënten. Dit vereist het minimaliseren van onnodige bureaucratie en ervoor zorgen dat ons werk in overeenstemming is met deze nobele bedoeling.

Samenwerking met Stakeholders: Het actief betrekken van stakeholders, zoals de cliëntenraad en ondernemingsraad, is van essentieel belang. Hun input draagt bij aan evenwichtige besluitvorming en waarborgt dat de belangen van alle betrokkenen worden meegenomen in het besluitvormingsproces.

Inbedding in organisatiemissie, -visie, -strategie en kernwaarden: Het is van groot belang dat al deze principes naadloos aansluiten bij de missie, visie, strategische kaders en kernwaarden van onze eigen organisatie. Deze onderlinge samenhang en consistentie verzekeren dat onze benadering bijdraagt aan het verwezenlijken van de organisatiedoelstellingen.

Als bestuurlijk adviseur is het mijn rol om de raad van bestuur en raad van toezicht te ondersteunen bij het bereiken en borgen van de hoogste normen op het gebied van governance en compliance. Dit doen we terwijl we gezamenlijk streven naar het verbeteren van de zorgkwaliteit, in lijn met de missie, visie, strategische kaders en kernwaarden van onze organisatie. Ik ben vastberaden om acties te ondernemen die in lijn zijn met de bedoeling van ons werk en om in samenwerking met stakeholders de waarden en doelen van onze organisatie te verwezenlijken.


Top