Bestuurlijk Advies: een holistische visie

Als bestuurlijk adviseur werk ik samen met de raad van bestuur en raad van toezicht om de kwaliteit en de effectiviteit van de zorgverlening naar een hoger niveau te tillen. Hoe doe ik dat? Door een holistische benadering te hanteren, die rekening houdt met alle aspecten van de zorgorganisatie en de belangen van alle stakeholders.

Dit zijn de belangrijkste elementen van mijn visie:

Governance en Compliance: Ik zorg ervoor dat onze organisatie voldoet aan de hoogste normen van integriteit, transparantie en goed bestuur, door de governancecode zorg 2022 te omarmen. Ik houd ons ook scherp op het naleven van wet- en regelgeving, zodat we het vertrouwen van alle stakeholders behouden.

Besturingsvisie en Visie op Toezichthouden: Ik bewaak de visies die de koers uitzetten voor de manier waarop we onze organisatie besturen en toezicht houden. Ik zorg ervoor dat ze niet alleen op papier bestaan, maar ook in de praktijk worden gebracht en voortdurend worden geëvalueerd. Zo dragen we bij aan effectieve governance en het bereiken van onze doelen.

Handelen vanuit de Bedoeling: Ik zorg ervoor dat al onze inspanningen gericht zijn op de intentie van onze zorgverlening: het verbeteren van de zorg en het welzijn van patiënten. Ik minimaliseer onnodige bureaucratie en zorg ervoor dat ons werk in overeenstemming is met deze nobele bedoeling.

Innovatie in de Zorg: Ik stimuleer innovatie in de zorg, als een proces van voortdurende vernieuwing en verbetering, waarin de patiënt centraal staat. Ik inspireer en adviseer de raad van bestuur en raad van toezicht over de kansen en uitdagingen van innovatie in de zorg. Ik volg de trends en ontwikkelingen in de zorgsector en de samenleving op de voet en vertaal deze naar concrete en haalbare acties en projecten. Ik creëer een cultuur van innovatie in de organisatie, waarin leren, experimenteren en verbeteren worden gestimuleerd en gewaardeerd.

Samenwerking met Stakeholders: Ik betrek stakeholders, zoals de cliëntenraad en ondernemingsraad, actief bij onze besluitvorming. Ik waardeer hun input en zorg ervoor dat de belangen van alle betrokkenen worden meegenomen in het besluitvormingsproces.

Inbedding in organisatiemissie, -visie, -strategie en kernwaarden: Ik zorg ervoor dat al deze principes naadloos aansluiten bij de missie, visie, strategische kaders en kernwaarden van onze eigen organisatie. Zo verzekeren we dat onze benadering bijdraagt aan het verwezenlijken van de organisatiedoelstellingen.


Top